Data Center

Home / Data Center

Construction design

        บริการออกแบบ ปรับปรุง Renovate ห้อง Server ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมระบบงานต่างๆ ได้แก่ งานยกพื้น (Raised floor) ระบบไฟฟ้า (Power solution) ระบบป้องกันไฟ (fire suppression system) ระบบปรับอากาศ (air cooling system) ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม ความชื้น ระบบตรวจเช็คและระบบแจ้งเตือน ตามมาตราฐานห้อง Data Center

Air cooling system

        ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นระบบสำหรับห้องที่ต้องการควบคุณอุณหภูมิและความชื้นพิเศษ โดยเครื่องปรับอากาศ สามารถควบคุมสภาวะได้อย่างแม่นยำ ซึ่งใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์, ห้อง Data Center ห้องโทรคมนาคม และห้อง Laboratory ซึ่งเป็นห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น อย่างมาก ในการออกแบบห้อง Data Center ที่สมบูรณ์ การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ นับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก นอกเหนือไปจากระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย เนื่องจากในห้อง Data Center นั้น ถือว่าเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารบน Internet ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกอยู่ตลอดเวลา และมีปริมาณ Traffic รวมมหาศาล เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งของเครื่อง Server เป็นจำนวนมาก

        เครื่อง Server เหล่านี้ โดยปกติจะถูกเปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อทำงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้เครื่อง Server ทำงานหนัก และเกิดปริมาณความร้อนออกจากระบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากระบบควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะระบายความร้อนออกจากระบบ และใส่ลมเย็นเข้าสู่ระบบได้อย่างเพียงพอแล้ว จะทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นที่ตัวเครื่อง Server ซึ่งจะมีผลทำให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น และทำให้เกิดการล่มของระบบได้

Fire suppression system

        เทคโนโลยีของสารเคมีหรือก๊าซที่ใช้ในการดับเพลิง ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อไม่ให้ทำลายสภาวะแวดล้อมและเป็นอัตรายต่อมนุษย์ เป็นสารดับเพลิงแบบสารสะอาด ระบบดับเพลิงแบบสารสะอาดมีความเหมาะสมที่จะใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีมูลค่าสูง และเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมระบบโทรคมนาคม หรือห้องซึ่งเก็บสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง

Power solution

        เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ UPS หมายถึง แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ Server เป็นต้น สำหรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าแม้ในเวลาที่เกิดไฟดับหรือเกิดปัญหาจากระบบไฟฟ้าผิดปกติ สำหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) แล้ว ระบบไฟฟ้าถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ เพื่อให้การทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการหยุดชะงัก (Down Time)

Monitoring & tele alarm

        ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นระบบจะทำการแจ้งเตือนกับผู้ดูแลทราบโดยผ่านทางข้อความ SMS และ E-Mail เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและสามารถเข้าไปดำเนิการแก้ไขได้ทันเวลา

Water leak system

        ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำรั่วซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุน้ำรั่วซึมจากเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำ ถาดน้ำหรือน้ำที่ไหลมาจากภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบเพื่อที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

Security system

  • ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้า-ออกห้อง Data Center ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบของห้องได้
  • ระบบกล้อง CCTV ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย ตรวจสอบการทำงานของบุคคลและอุปกรณ์ภายในห้อง

Reised floor

        พื้นยกคือ ระบบพื้น 2 ชั้น มีลักษณะยกพื้นสูงขึ้นเพื่องานระบบป้องกันการรั่วของน้ำอาจทำความเสียหายกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งเกิดขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์หลายๆ ตัวกำลังทำงานและจะช่วยรักษาเสถียรภาพของคอมพิวเตอร์ โดยพื้นที่ระหว่างพื้นยก (Raise Floor) และใต้พื้นยก (Sub Floor) ทำหน้าที่เหมือนกับท่อส่งลม

Customer Reference